Välj en sida

#kryssahellmark #VAL2026

Hellmark 2026

Kommunpolitiker med siktet inställt på Riksdagen jobbar jag för att Enköping, Uppsala län och Sverige ska ha en levande landsbygd och ett blomstrande företagande – Kaffe & Politik ☕️🍀

Bygga på något nyttLäs om mina frågor
Bygga på något nytt

Rösta Hellmark 2026

OM Magnus Hellmark

Magnus kandiderar till kommunfullmäktige i Enköping, regionfullmäktige i Uppsala län och riksdagen för Centerpartiet i Uppsala län i valet 2026.

Magnus är sedan valet 2014 aktiv inom kommunpolitiken i Enköping där han är invald i kommunfullmäktige och arbetar med frågor i kommunstyrelsen, tekniska nämnden och upplevelsenämnden.

SÅ SER JAG PÅ FRAMTIDEN

Vi behöver politiker som är beredda att jobba för Enköpings och Sveriges bästa. Som vågar tro att framtiden är hoppfull och tar beslut som gör att Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i kommunen du väljer att bo och leva. I en mer jämställd och hållbar kommun.

VAD FÅR DU AV MIG?

En hårt arbetande politiker som har ett brett nätverk, är påläst och lyssnar in. Som nyfiket bygger ett hållbart samhället i en kommun som växer. Hela kommunen, stad och land hand i hand och där vi brukar utan att förbruka. Vi ska lämna över ett starkt lokalsamhälle till barnen, det kräver sin politiker – Det är jag!

VARFÖR KRYSSA HELLMARK?

Klicka på bilden ovan eller här för att ladda ner min kryssa-flyer. Där kan du läsa om mina frågor och vad jag står för. Lämna gärna vidare till intresserade väljare innan 11 september!

#kryssahellmark  #val2026

Använd din rösträtt

%

Valdeltagande 2022

I en demokrati utgår den offentliga makten från folket. Vi har alla ett gemensamt ansvar för samhället vi lever i. Du kan påverka samhällsutvecklingen genom att rösta i de allmänna valen.

Hitta din närmaste vallokal här https://www.val.se/att-rosta/

%

Personröster 2022

Vem är Hellmark

Det här är Hellmark

Frågor Hellmark driver

Mina frågor

Jag debatterar gärna, i Enköpings kommunfullmäktige om ansvaret för hela Enköpings kommun men särskilt om ansvaret för landsbygderna och i Riksdagens kammare frågor om miljö, jordbruk, infrastruktur och försvar.

Med stort nätverk, gedigen arbetslivserfarenhet i kombination med starka och tydliga värderingar och hårt arbete är jag helt rätt kandidat att ta ansvar för hela kommunen och som kan rivstarta i Riksdagen från dag ett!

LANDSBYGDERNA

Vi behöver en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk. Svenska bönder ska kunna konkurrera på rättvisa villkor. Vi behöver utveckla IT och bredband så att det går att jobba i hela kommunen. Landsbygderna är större än staden och ska vara ett ständigt närvarande perspektiv vid samhällsplanering i tillväxt. Landsbygdsperspektivet är grundfundamentet i all vår politik och vi har ett särskilt engagemang i frågor som rör landsbygd, jobb och företag, vård och omsorg, grön tillväxt – Politik som är hållbar och gör skillnad under lång tid framåt. Landsbygden är också själen i vårt parti. I Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var man bor. Vi vill ha jobb i hela landet. Därför arbetar vi för att hjälpa jobbskapandet i växande företag och de gröna näringarna.

Jordbruk

Mat som serveras i kommunens regi ska upphandlas och tillagas av en mycket högre andel närproducerat råvaror, som producerats med omsorg. Skapa möjligheter för fler viltslakterier och gårdsförsäljning av lokalproducerade livsmedel, öl och vin direkt från producent till konsument. Vi behöver en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk, svenska bönder ska kunna konkurrera på rättvisa villkor. Vi behöver förenkla, inte krångla till det, för de som äger skogen eller marken där vår mat produceras. Den svenska maten är världsberömd och vi ska vara stolta över den. Matproduktionen håller våra landskap öppna, samtidigt som den skapar kulturvärlden och ger nya jobb. När vi producerar mat i Sverige blir också transporterna kortare. Dessutom kan vi ställa högre krav på miljö- och djurskydd. Det är värden som är viktiga att skydda.

skola och utbildning

Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas utifrån sina egna behov. Alla elever har rätt till en bra utbildning, oavsett var i kommunen man bor, oavsett bakgrund eller kön. Fler speciallärare och pedagogiska resurser behövs tillsammans med en utökad skolhälsovård.

långsiktig ekonomi

Enköping har fantastiska förutsättningar och jag vill ihop med Centerpartiet fortsatt ta ansvar för att kommunen har en ekonomi i balans med långsiktiga planer för investeringar, utveckling och tillväxt i hela kommunen. Satsningar behövs på vård, skola och omsorg.

tillväxt och samhällsbyggnad

Centerpartiet vill att Enköping ska fortsätta växa. Både i stan och på landsbygd och i de stadsnära områdena. För att möta den ökade inflyttningen behövs fler jobb, fler företag, fler bostäder och en hållbar tillväxt i hela kommunen. Den kommunala hanteringen av bygglov och planärenden ska gå från regelstyrning och kontroll till dialog och uppföljning och digitaliseras mer. Varje invånare ska ha närhet till grönska. Vi vill se 3-30-300-regeln som norm för att alla boende i kommunen ska ha nära till träd och grönområden. Det innebär att alla ska kunna se minst tre träd från sitt hem, sin skola och sin arbetsplats, stadskvarter ska täckas av minst 30 procent träd, och invånarna i städerna ska ha som längst 300 meter till ett grönområde.

Företagare

Vi behöver en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel. Som jobbar rådgivande och stärker företagarnas förutsättningar i hela kommunen. Lyfter lantbruksföretag och besöksnäring med landsbygdsperspektiv och alla småföretagare. Det är företagare som är våra jobbskapare, för att de ska kunna skapa nya jobb behövs enklare regler som fokuserar mer på tillväxt och mindre på krångel. Sverige ska vara världens bästa land att starta och driva företag i. Då behöver vi en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel och stärker företagarnas förutsättningar i hela Sverige. Dessutom behöver företagare få slippa många av de kostnader som de har idag, som alltför höga arbetsgivaravgifter. Så att pengarna istället går till att skapa nya jobb.

Försvar

Sverige är värt ett starkt försvar. Ett försvar som kan skydda vårt land, vår demokrati och oss som bor här. Men också ett försvar som kan hjälpa till med fred och säkerhet i världen. Centerpartiet har varit med och sett till att försvaret har fått mer pengar de senaste åren. Mycket mer kommer att behövas. Vi vill fortsätta bygga säkerhet tillsammans med andra. Vi måste våga ifrågasätta tidigare sanningar och göra upp med bilden av att Sverige skulle vara neutralt. För att Sverige ska kunna försvaras på bästa sätt behöver vi samarbeta med andra länder och organisationer – NATO, EU och i Norden. Vi behöver främja en ökad svensk livsmedelsproduktion och en förstärkt kommunal livsmedelsberedskap. Mat som serveras i kommunens regi ska upphandlas och tillagas av en mycket högre andel närproducerat råvaror, som producerats med omsorg.

Trygghet

Återskapa tryggheten i samhället genom förebyggande arbete men också fler verktyg och resurser till Tull- och Polisväsendet. Det brottsförebyggande arbetet behövs i hela samhället och vi behöver bygga trygg och tillgänglig infrastruktur med en synlig och närvarande polis. Även om Enköping till stor del är en trygg kommun till skillnad mot andra kommuner i nationell jämförelse, behöver vi ändock förebyggande säkerställa tryggheten i hela Enköping – Du ska kunna leva utan att vara rädd för att bli utsatt för brott, oavsett var du bor. Polisen ska vara närvarande, tillgänglig och synlig. För oss innebär trygghet att du kan somna utan att vara orolig för inbrott, låta barnen gå till skolan utan oro för mobbning och andra övergrepp – eller gå och handla utan rädsla för att bli rånad. Det handlar givetvis också om att kvinnor ska kunna känna samma trygghet som män, tryggheten ska gälla oavsett vem du är. Du ska veta att samhället står på din sida. De män som utsätter kvinnor för sexuella övergrepp och kränkningar ska straffas hårdare och kvinnor ska kunna känna sig trygga i att få det skydd de behöver för att kunna lämna en skadlig relation.

IT och bredband

I en kommun som Enköping, där varannan invånare bor på landsbygden är områdena utanför centralorten viktiga. Vi inser vikten av stabilt Internet via fiber på landsbygden. Med kommunen som en aktiv part i utbyggnaden kan vi påverkan så att alla hushåll i kommunen erbjuds fiberbredband. Vi ser landsbygden som en kraft i hela kommunen. Sverige ligger ur ett EU-perspektiv långt fram i bredbandsutbyggnaden, men fortfarande finns en digital klyfta mellan stad och land. Digitaliseringen av hela landet är viktig, bland annat för jord- och skogsbruk, transportsektorn och hela logistikbranschen. Detsamma gäller möjligheten till distansundervisning, digitala vårdtjänster samt hemmaarbete. Alltfler välfärdsaktörer vill också utveckla digitala tjänster som komplement till traditionella tjänster. För att digitaliseringen av hela Sverige ska ta ytterligare fart krävs utbyggnad av fiber och bredband. Då behövs kreativa lösningar, som exempelvis samförläggning av bredbandsinfrastruktur med annan infrastruktur, och tydligare krav på myndigheter som Trafikverket och Svenska kraftnät.

Infrastruktur

För att hela kommunen ska leva måste du ha möjlighet att välja var du vill bygga, bo och jobba. Att kunna ta sig mellan hem och jobb, skola och fritidsaktiviteter på ett smidigt och miljövänligt sätt är en självklarhet. Det ställer krav på god samhällsplanering, utbyggd infrastruktur och att samhällets stöd- och servicetjänster finns runt om i kommunen. Hela landet måste leva och du ska kunna välja vart du vill bo och leva, det ställer krav på att transportinfrastrukturen utökas, finns på plats och är både miljövänlig och modern. Att förnybara drivmedel och laddinfrastruktur för elbilar ökar i omfattning. Cykeln tar mindre plats än bilen och genererar inga utsläpp. Samtidigt är cykling bra för folkhälsan. Därför vill vi öka framkomligheten med cykel genom att bygga fler lokala och regionala cykelbanor och regelförenkla så att cykeln blir ännu mer populär, i de delar av Sverige där cykeln är ett alternativ till bilen eller kollektivtrafiken men även på landsbygden, för att skapa trygga färdvägar för cyklister.

Äldrefrågor

Över två miljoner människor i Sverige är 65 eller äldre, vilket är en ökning med cirka 300 000 jämfört med 2010. De flesta har det bra, men samtidigt finns det mycket som behöver bli bättre. Centerpartiet vill göra Sverige till ett av världens bästa länder att åldras i. Idag lever många äldre – inte minst ensamstående kvinnor – i ekonomisk utsatthet till följd av låga pensioner. En ofrivillig ensamhet är också ett allvarligt problem, vilket förvärrades under pandemin. Det behövs en nära och mer tillgänglig vård och äldreomsorg, fler förebyggande hälsoinsatser för äldre, en tryggare vardag, bättre stöd för den som vårdar en anhörig, möjligheter att arbeta även efter 65 år och fler bostäder för äldre. 

Vård och omsorg

Skapa en jämlik sjukvård i hela landet. En vård som inte förbiser dolda kvinnosjukdomar som kroniska ödem (lymfödem, lipödem) och endometrios eller som saknar resurser, diagnos- och behandlingsmetoder. Mer resurser och ett förebyggande arbetssätt till barn och unga med psykisk ohälsa, både inom vård och skola. Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till vård av hög kvalitet. Köerna i sjukvården måste kortas och det måste bli lättare att få tid hos en läkare när man är sjuk. Vårdpersonalens villkor måste bli bättre. Vi vill också att du som patient ska få ökade möjligheter att välja vård i hela landet. Behåll en vänlig vård och omsorg av hög kvalitet, satsa på det förebyggande arbetet. Öka tryggheten och kvaliten i vardagen för våra äldre, mer valfrihet av vårdgivare och en stimulans i utbudet av aktiviteter.

Miljö, klimat och grön tillväxt

Värnandet om miljön och skyddet av densamma är en ödesfråga. Miljöarbetet måste drivas både i EU och i Sverige, nationellt såväl som lokalt. Fler aktörer måste bidra och det ska vara enkelt för dig som enskild individ att göra miljömedvetna val i din vardag. För oss är det naturligt att driva en miljöpolitik som värnar naturen och kretsloppen samtidigt som vi kan öka tillväxten och välståndet. Ett ansvarsfullt miljöarbete med en grön tillväxt, att uppnå effektivitet och resultat för miljön. Tillväxt och minskade utsläpp kan gå hand i hand. En levande landsbygd är förutsättningen för ett hållbart samhälle. Landsbygden är platsen för framväxten av den gröna energin. Oavsett om vi bor i staden eller på landsbygden, behöver hela landet bidra. Stad och landsbygd behöver varandra i omställningen till ett hållbart kretsloppssamhälle. Världens utsläpp måste minska. Återkommande rapporter konstaterar dock att omställningstakten är för långsam. Nu krävs politisk handlingskraft och ledarskap. Vår klimatpolitik kombinerar en effektiv prissättning av utsläpp med stöd till grön teknik som kan bryta fossilberoendet. Politikens roll ska vara att ta fram slagkraftiga styrmedel – från det lokala till det globala – som gör det enklare att ställa om till ett hållbart samhälle och ser till att utsläppen minskar.

Kultur och idrott

Det behövs anläggningar och samlingslokaler över hela kommunen, både i stan och på landsbygden för föreningslivets behov, för idrott och kultur i olika former. Det kommunala stödet till bygdegårdarna ska ökas till minst den nivå som gällde fram till 2019. Bokbussen behöver köra dit invånare bor och kan besöka den och det nedlagda biblioteket i Grillby ska öppnas igen. Det engagemang som finns inom kulturlivet och idrottsföreningar är både roligt och utvecklande för dem som deltar, samtidigt som det är viktigt för samhället. Därför vill vi att alla människor ska få möjlighet att vara med och delta i kultur- och idrottslivet. Kultur kan vara rolig, överraskande eller sorglig. Den kan väcka känslor och tankar som du kanske inte haft förut. Idrott kan ge mycket glädje, kompisar och bättre hälsa. Det är också en aktivitet där människor med olika bakgrunder kan träffas. Ideella organisationers engagemang är beundransvärt och viktigt. Vi vill underlätta och stödja det ideella engagemanget, bland annat genom att göra gåvor avdragsgilla i större utsträckning.

Migration

Vi lever i en globaliserad värld. Fler människor i världen migrerar, både för att söka skydd från krig, terror och förtryck, men också för arbete och studier. Vi står för en reglerad invandring, en migrationspolitik som förenar ordning och reda med medmänsklighet och humanism. Vi vill ha en öppen arbetskraftinvandring för både låg- och högkvalificerad arbetskraft. Sveriges tillväxt är beroende av utländsk kompetens. Fler än 70 miljoner människor befinner sig på flykt runt om i världen. Situationen är mycket svår för de som flyr när allt fler länder stänger sina gränser. Den fria rörligheten inom EU är en av de viktigaste grunderna för det europeiska samarbetet. För att värna den inre rörligheten behövs en fungerande yttre gräns och en gemensam asylpolitik. Centerpartiet har länge pekat på behovet av att EU tar ett betydligt större, gemensamt, ansvar för flyktingsituationen. Vi försvarar rätten att söka asyl, rätten för barn att återförenas med sina föräldrar, trygghet för asylsökande och vi arbetar för en effektiv väg till integration. Vi ser de utmaningar som finns och de stora reformer som krävs. För att värna asylrätten måste vi få ett mer ordnat mottagande, styra om migrationen till lagliga vägar och genomföra reformer som sänker kostnaderna för mottagandet och förbättrar integrationen.

Integration

Människor som är på flykt och som invandrat till Sverige behöver snabbt få en chans att bli en del av vårt samhälle. Det tar alldeles för lång tid i dag. För att integrationen ska fungera behöver man snabbt lära sig svenska och få en chans att börja jobba. För att förbättra integrationen behöver det vara enkelt och billigt för företag att anställa. Nyanlända ska också tidigt få lära sig om det svenska samhället. Det kan handla om praktiska frågor, som vart man vänder sig om man är i behov av hjälp, hur arbetsmarknaden ser ut och vilka regler som gäller.  Den som behöver ska kunna få vidareutbildning och svenskundervisning. Det är viktigt att nyanlända inte fastnar byråkrati och långa utredningar. Det svenska samhället ska stötta och hjälpa människor till att snabbt skaffa sig en egen försörjning. Föreningslivet och civilsamhället kan vara väldigt viktiga för den som är ny i Sverige. Där finns nätverk, kontakter och jobbmöjligheter. Vi vill stärka civilsamhällets roll för integrationen. Vi vill bland annat utreda hur statens stöd till civilsamhället kan blir mer långsiktigt och inte som tidigare handla om kortsiktiga projekt. Kvaliteten i svenska för invandrare (SFI) är inte tillräckligt bra. Samtidigt har vissa utbildningsanordnare visat sig framgångsrika i att lära ut språk. I dag kan inte den som läser SFI välja en annan utbildningsanordnare än kommunen eller de anordnare kommunen upphandlat.

energi och Kärnkraft

Ska vi lyckas med omställningen till ett hållbart samhälle, med lägre utsläpp, krävs stora mängder energi. Därför har Centerpartiet presenterat en färdplan för att fördubbla den svenska elproduktionen redan till 2030, med målet att växla upp klimatarbetet och fasa ut den ryska gasen. Vi har också lagt fram åtgärder som skulle innebära att 50 TWh ny elproduktion kan tillkomma redan nästa mandatperiod. Samtidigt vill vi transportera mer el till Europa, så att vår klimatsmarta energi kan fasa ut de fossila källorna på kontinenten. Kärnkraften står i dag för en betydande del av Sveriges energiproduktion och kommer sannolikt att göra det ett antal år framåt. Vi vill varken se statliga subventioner till kärnkraften eller att den stängs ner i förtid av politiska beslut. Men kärnkraften har svårt att klara sina investeringskostnader och ny kärnkraft tar mycket lång tid att bygga. Flera reaktorer har redan fasats ut, av ekonomiska skäl. Slutförvarssystemet med kärnbränsle och kärnavfall som Svensk Kärnbränslehantering (SKB) ska bygga i Formark samt det sedan tidigare väletablerade kärnkraftverk är en lokal och viktig fråga för Uppsala län och i synnerhet viktig för Östhammar och har påverkar både lokalsamhällets miljö och fortsatta energiförsörjning. Kraftvärme är en viktig del i det förnybara energisystemet. Kraftvärmen kan tillhandahålla lokalt producerad el, samtidigt som överskottsvärmen tas omhand för att värma bostäder och lokaler. Kraftvärmen och vattenkraften utgör stabila och reglerbara kraftslag som är nödvändiga för att kunna inkludera stora mängder sol- och vindkraft i elsystemet. Biodrivmedel och biobränslen är förnybara och hållbara alternativ som kan ersätta fossila bränslen som kol, olja och naturgas. För att ersätta Putins smutsiga energi behöver vi kraftigt öka produktionen och användningen av rena och hållbara biodrivmedel. Genom produktion av bioenergi tar man även vara på avfall och restprodukter i en cirkulär bioekonomi. Det kan handla om matavfall som blir biogas eller skogsrester som blir förnybara drivmedel, el och värme i ett kraftvärmeverk. Det ger jobb, inkomster och ökad försörjningstrygghet i hela landet.

Skytte, Jakt och vapen

Utan en fungerande jakt och viltvård riskerar viltolyckorna eller skadorna för jord- och skogsbruket att öka. Därför är det viktigt att det finns människor som vill ägna sig åt jakt. Jakten fyller en viktig social funktion och viltkött är ett klimatsmart alternativ som det finns stora möjligheter att utveckla fler företag som håller på med. I Sverige är jakten en folkrörelse med 300 000 aktiva jägare. Jakten handlar både om att uppleva naturen och om kamratskap. Men också om att ta hand om vår natur. I Sverige finns många olika sorters vilt. Några av djurarterna har många individer och det är ofta bra. Men blir det för många av en djurart inom ett visst område kan det skapa problem för både människor och ekosystem. Vi måste ta krafttag för att hindra insmuggling av vapen som hamnar i kriminella gängs händer. Därför vill vi bland annat ha hårdare straff för grova vapenbrott och ett bättre EU-samarbete. Däremot tycker vi att det är självklart att jägare och sportskyttar ska ha rätt att använda sina vapen. När det gäller illegala vapen vill vi stoppa dem från att komma in i Sverige genom att förbättra det gränsöverskridande arbetet mot vapensmuggling. Tullverket måste få de pengar de behöver för att agera när det finns misstanke om vapensmuggling. I dag måste en licensinnehavare som vill sälja sitt vapen och köpa ett annat, nytt eller begagnat vapen, först söka licens på det nya vapnet hos polismyndigheten. En process som kan ta flera månader. En enklare lösning skulle vara att personen lämnar in sitt vapen till en vapenhandlare för försäljning och hämtar ut det nya vapnet i utbyte och vapenhandlaren skickar sedan in nödvändiga papper till polismyndigheten för licensbyte. Vi behöver också avskaffa kravet på 5-års licenser, men behåll kravet på aktivitet i förening, tävling och träning – Läs mer om min syn på sportskytte

Gårdsförsäljning

Det måste bli enklare för små producenter att sälja sina varor direkt från producent till konsument. Tillåt exempelvis gårdsslakterier med minskad regelbörda genom regelförenklingar, men med bibehållen hög kvalitet och god tillsyn, så att köttråvaran kan säljas direkt vid gården. Små bryggerier och andra hantverksmässiga dryckesproducenter måste enklare kunna  sälja sina varor på Systembolaget. Små bryggerier som har stora avstånd till sina närmaste större orter missgynnas idag av Systembolagets regelverk. Samma regler måste gälla i hela landet. Ett annat sätt att öka både tillgängligheten som stimulera företagande på landsbygden är att tillåta gårdsförsäljning. Under de senaste åren har det skett en kraftig framväxt av lokala mikroproducenter. Centerpartiet har länge drivit frågan om att den som yrkesmässigt tillverkar alkoholdrycker, efter tillstånd, ska kunna sälja alkohol i begränsade mängder.

Systembolaget

Det bärande argumentet till varför Sverige ska behålla alkoholmonopolet har alltid varit att alkoholkonsumtionen påstås öka med en avreglering. Högre alkoholkonsumtion har man tänkt sig leder till fler våldsbrott, ökat missbruk och nya olyckor. Det saknas stöd i forskningen för argumenten att alkoholskadorna skulle öka av en avreglering och att servicen skulle försämras. Det finns dock vetenskapligt stöd för att det svenska alkoholmonopolet ”eventuellt” minskar konsumtionen med omkring 1 procent jämfört med en avreglerad marknad. För att sätta siffran i perspektiv motsvarar en ökning av alkoholkonsumtionen med en procent högre alkoholkonsumtion en flaska vin per svensk och år. Det krävs inte ett statligt monopol för att reglera åldersgränser och öppettider. Ett monopol som dessutom är satt ur funktion på grund av internet och handel via andra EU länder. Myndiga personer måste anses vuxna nog att kunna bestämma över sina egna liv. Inför en särskild licens för att få sälja alkohol och låt andra privata aktörer komplettera Systembolaget.

Vad driver mig

Växa tillsammans

Grunden i Centerpartiets  politik är alla människors frihet och lika värde.
Därför är jag Centerpartist och jag känner en stor vördnad av att se människor växa och utvecklas. Vi ska lämna över ett starkt lokalsamhälle till barnen!

Nyfiken på mer

Centerpartiet

Centerpartiet på 3 minuter

Centerpartiet är ett grönt, frihetligt parti med fötterna på jorden. I mer än hundra år har vi slagits för att människor ska få bestämma mer själva. För att vi ska ha ett hållbart samhälle. Och för att man ska kunna bo och jobba i hela Sverige, för vi klarar oss inte utan varandra.

Vad kan Centerpartiet göra för mig?

Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i landet du väljer att bo. Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi samtidigt tar ansvar för miljön. Utifrån det formar vi vår politik.